خرید پیراهن زنانه آمادگي اتاق بازرگاني براي تفکيک بدهکاران بانکي

 رييس اتاق بازرگاني تهران اعلام آمادگي کرد که اين اتاق مي تواند در تفکيک کساني که در موضوع معوقات بانکي مقصر يا قاصر هستند، کمک کند.يحيي آل اسحاق در گفت و گو با خراسان در پاسخ به اين که رقم معوقات بانکي اين روزها بسيار بالا اعلام مي شود و اتاق بازرگاني چگونه مي تواند به کاهش معوقات بانکي کمک کند، گفت: اتاق در تفکيک کساني که در اين ارتباط واقعا مقصر و قاصر يا خاطي هستند مي تواند به قوه قضاييه و دولت کمک کند.به گفته وي قوه قضاييه و اتاق بازرگاني مي توانند در چگونگي برخورد با فساد همکاري داشته باشند.اولين بحث اين همکاري به تعريف فساد و اين که فساد چيست و فاسد کيست و رابطه فساد چگونه است، برمي گردد. تا اين مشخص نشود، نوع برخورد انحرافي خواهد بود و در اين رابطه اتاق مي تواند با قوه قضاييه همکاري خوبي داشته باشد.آل اسحاق با بيان اين که موضوع دوم به تفکيک انواع فساد برمي گردد، افزود: تا زماني که با فساد ، رانت ، رانت خوار، رانت ساز و فضاي فساد ساز مبارزه نکنيم ، مبارزه با مصاديق و نمونه هاي آن خيلي اثر ندارد.وي ادامه داد: آنچه که درخصوص فساد مشکل است و طي 20 سال گذشته هم ما نتوانستيم با آن برخورد کنيم، آن است که دربرخورد با فضاي فساد ساز و رانت ساز دقت نکرده ايم.آنچه که مهمتر از خود رانت است، فضاي رانت ساز است.