خرید پیراهن زنانه رودي گارسيا تا 2018 با رم تمديد کرد

رودي گارسيا، سرمربي فرانسوي رم، قراردادش را با اين باشگاه تا سال 2018 تمديد کرد. قرارداد قبلي گارسيا با رم تا ژوئن 2015 اعتبار داشت اما او اکنون قراردادش را براي سه سال ديگر تمديد کرد تا بتواند تا پايان فصل 18-2017 در المپيکو بماند.