خرید پیراهن زنانه فرآيند بيمه‌شدن اتباع بيگانه شاغل در ايران

مديركل امور فني بيمه‌شدگان سازمان تامين‌اجتماعي فرآيند بيمه‌شدن اتباع بيگانه شاغل در ايران را تشريح كرد.به گزارش ايسنا، سيروس نصيري بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران به كار اشتغال دارند را تابع مقررات عام قانون تامين‌اجتماعي عنوان كرد مگر در مواردي كه بين دولت متبوع آنان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا چندجانبه تامين‌اجتماعي منعقد شده باشد، طبق موافقتنامه مذكور عمل خواهد شد. وي ادامه داد: همچنين هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در كشور خود يا كشور ديگر در موارد پيش‌بيني شده در ماده «3» قانون تامين‌اجتماعي كلا يا بعضا بيمه‌شده باشد، در همان موارد از شمول مقررات قانون تامين‌اجتماعي معاف است.