خرید پیراهن زنانه روحانی دوشنبه به ترکیه می‌رود

خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام آگاه گزارش داد رئیس جمهور ایران روز دوشنبه به ترکیه سفر می‌کند.به گزارش فارس، خبرگزاری فرانسه از قول یک منبع خبر داده رئیس جمهور ایران روز دوشنبه به ترکیه سفر می‌کند.