خرید پیراهن زنانه مفاخر هنر، ورزش و سیاست در جشن بخشش

آرش خاموشی “عکاس ایسنا” – عکسهای آرش در خصوص پوشش تصویری مراسم اعدام که منجر به بخشش یک مادر از قاتل فرزندش در (شهر رویان) شهرستان نور شد، انعکاس جهانی پیدا کرد.تا پایان سال جاری میلادی به احتمال زیاد چند عکس از این مراسم کاندید دریافت جایزه های بین المللی خواهد شد.